ഭീഷണി പ്രസംഗം; മേനക ഗാന്ധിയോട് തിര. കമ്മിഷന്‍ വിശദീകരണം തേടി |Lok sabha Election 2019

84,696 views


Sourceഭീഷണി പ്രസംഗം; മേനക ഗാന്ധിയോട് തിര. കമ്മിഷന്‍ വിശദീകരണം തേടി |Lok sabha Election 2019

Video URL

GIF URL