കൈപ്പത്തിയില്‍ വോട്ടുചെയ്യുമ്പോള്‍ തെളിയുന്നത് താമര; ഗുരുതര പിഴവ് | Kovalam 151 booth Machine compla

94,075 views


Sourceകൈപ്പത്തിയില്‍ വോട്ടുചെയ്യുമ്പോള്‍ തെളിയുന്നത് താമര; ഗുരുതര പിഴവ് | Kovalam 151 booth Machine compla

Video URL

GIF URL