കല്ലട ബസിനെതിരെ രോഷവുമായി ബെംഗളൂരു മലയാളികള്‍ ​| Kallada bus | Bengaluru Malayalees

71,282 views


Sourceകല്ലട ബസിനെതിരെ രോഷവുമായി ബെംഗളൂരു മലയാളികള്‍ ​| Kallada bus | Bengaluru Malayalees

Video URL

GIF URL